Naudojimosi svetaine taisyklės

 •  Internetinės parduotuvės stockhouse.lt naudojimo taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos
   • Šios naudojimosi svetaine taisyklės (toliau – „Taisyklės”) – tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp Pardavėjo ir Jūsų (toliau – „Pirkėjas“), dėl naudojimosi Internetine parduotuve, o tai pat ir Taisyklėmis, kurių privalo laikytis visi Pirkėjai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys visomis ir (ar) bet kuria iš Internetinėje parduotuvėje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Pirkėjus, neatlikusius registracijos procedūros.
   • Šiose Taisyklėse terminas „naudojimasis Internetine parduotuve“ yra suprantamas kaip visų ir bet kokių veiksmų atlikimas Pirkėjui prisijungus prie Internetinės parduotuvės elektroninių ryšių tinklais, naudojantis interneto naršykle (Internet Explorer, Firefox, Opera ir kt.), o terminas „paslaugos“ – suprantamas kaip visų ir bet kokių Pirkėjo veiksmų atlikimas, kuriuos jis gali atlikti Internetinėje parduotuvėje, įskaitant naršymą (Internetinės parduotuvės turinio žiūrėjimas, skaitymas ir pan.) po Internetinę parduotuvę, registruojantis, perkant prekes, rašant komentarus bei atliekant visus kitus veiksmus Internetinėje parduotuvėje.
   • Internetinė parduotuvė – tai stockhouse.lt interneto tinklapyje esanti elektroninė parduotuvė, kurioje Pirkėjas, prisiregistravęs ir neprisiregistravęs prie Internetinės parduotuvės sistemos, gali pirkti Pardavėjo siūlomas prekes.
   • Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, perkantis Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje ar besinaudojantis kitomis Pardavėjo paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis Pardavėjo Internetine parduotuve ir joje pirkti turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. 18 metų sulaukę asmenys, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, pateikus atstovų pagal įstatymą sutikimą, išskyrus atvejus, kai šie asmenys savarankiškai disponuoja savo uždarbiu ar asmeninėmis lėšomis; juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus.
   • Pardavėjas – UAB „Carisma International“, įregistruota ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įmonė, registracijos Nr. 302338982, veikianti adresu Vilniaus m. sav. Vilniaus m. J. Savickio g. 4, internetinis adresas stockhouse.lt.
   • Pirkėjas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Internetine parduotuve ir (ar) paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Pirkėjas praranda teisę naudotis Internetine parduotuve ir (ar) paslaugomis.
   • Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Internetinėje parduotuvėje. Jeigu Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Internetine parduotuve ir (ar) paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Internetinėje parduotuvėje ir (ar) paslaugomis. Pirkėjui perkant prekes Internetinėje parduotuvėje, kiekvienam užsakymui taikomos Taisyklės, galiojusios to užsakymo pateikimo momentu.
   • Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Internetinės parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Internetine parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir (arba) saugumui.
   • Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti Internetinės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  1. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas
   • Pirkėjas, norėdamas pirkti Internetinėje parduotuvėje siūlomas prekes, gali tai atlikti neužsiregistravęs arba užsiregistravęs Internetinės parduotuvės sistemoje, užpildydamas registracijos anketą. Pirkėjas pirkdamas Internetinėje parduotuvėje siūlomas prekes neužsiregistravęs privalo pateikti tokius pačius duomenis, kurie yra prašomi registracijos anketoje.
   • Registracijos anketoje privalu pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: elektroninį paštą, slaptažodį.
   • Atlikdamas registracijos procedūrą Pirkėjas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius registracijos anketoje prašomus duomenis. Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria, jog Pardavėjas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, jog Pirkėjo pateikti duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.
   • Pirkėjas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai registracijos duomenis keisti, papildyti ar panaikinti savo registraciją.
   • Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualią paskyrą (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja paskyros prisijungimo duomenis saugoti paslaptyje bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už visus veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.), kurie Internetinėje parduotuvėje atliekami prisijungus individualiu Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją telefonu ar el. laišku arba pasikeisti prisijungimo duomenis prisijungdamas prie Internetinės parduotuvės sistemos skiltyje „Mano paskyra“. Pardavėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie Internetinės parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.
   • Pirkėjui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus Duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Pirkėjui, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir iš anksto nepranešęs uždrausti naudotis Internetine parduotuve ir (ar) paslaugomis bei, esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Pirkėjas padarė ar galėjo padaryti žalą Pardavėjui, tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, perduoti visus turimus Duomenis apie tokį Pirkėją kompetetingoms valstybinėms institucijoms.
   • Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis Internetinėje parduotuvėje bei naudodamasis jos paslaugomis.
   • Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą. Pardavėjas užtikrina tvarkomų ir saugomų duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
   • Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami siekiant identifikuoti Pirkėją, vykdyti prekių vardavimą bei pristatymą, pateikiant apskaitos dokumentus, taip pat vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis Internetinės parduotuvės paslaugomis.
   • Pirkėjas, nenorėdamas gauti Pardavėjo pranešimų ir (arba) kitų Pirkėjui skirtų pasiūlymų, pirkimo anketoje turi nurodyti, kad tokie pranešimai ir (arba) pasiūlymai jam nebūtų siunčiami. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.
   • Pirkėjo pateiktus duomenis naudos tik Pardavėjas bei tretieji asmenys, kurie Pardavėjui teikia prekių pristatymo ar siuntų siuntimo paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus, kai tai būtina siekiant Pirkėjui pristatyti prekes bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
   • Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ir (ar) pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus sunaikinami.
   • Pirkėjas turi teisę bet kada, Pardavėjui pateikęs prašymą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų.
   • Internetinės parduotuvės panaikinimo atveju visi surinkti vartotojų duomenys yra negrįžtamai sunaikinami.
  1. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai
   • Pirkėjas norimas užsakyti prekes gali rasti Internetinės parduotuvės prekių elektroniniame kataloge (toliau – „El. katalogas“). El. kataloge visos prekės išdėstytos pagal kategorijas. Norėdamas pamatyti detalesnį konkrečios prekės aprašymą, Pirkėjas turi paspausti ant prekės nuotraukos. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada ir nepranešęs Pirkėjui keisti El. kataloge pateikiamas prekes, jų aprašymus, kainas ir kt. Visas El. kataloge esančias prekes galima įsigyti, tačiau Pardavėjas neatsako už tai, jeigu El. kataloge bus pateikta prekė, kurios tuo metu Pardavėjo sandėliuose nebus. Informacija apie prekes, jų turimą kiekį yra atnaujinama kas 2 (dvi) darbo dienas.
   • Visų prekių kainos yra nurodomos eurais įskaitant pridėtinės vertės mokestį. Prekių pristatymo kaina į minėtą prekės kainą neįskaičiuota ir priklauso nuo bendros užsakymo sumos bei pristatymo būdo. Pristatymo tvarka, būdai ir sąlygos (tarp jų ir įkainiai) yra pateikiami Internetinėje parduotuvėje.
   • Pirkėjas išsirinkęs El. kataloge prekę ir nusprendęs ją užsakyti, tą gali padaryti spausdamas ant specialaus ženkliuko ant kurio parašyta „Į KREPŠELĮ“. Paspaudus ant „Į KREPŠELĮ“, prekė yra įtraukiama į Pirkėjo užsakomų prekių sąrašą – „Krepšelį“. „Krepšelyje“ esančias prekes Pirkėjas gali peržiūrėti ir redaguoti jo turinį, t.y. įtraukti į sąrašą naujas prekes arba pašalinti jau esančias, apskaičiuoti pasirinktų prekių bendrą kainą ir kt.
   • Pirkėjas, norėdamas užsakyti „Krepšelyje“ esančias prekes, tą gali padaryti spausdamas ant specialaus ženkliuko ant kurio parašyta „PEREITI PRIE APMOKĖJIMO“. Pirkėjui paspaudus ženklą “UŽSAKYTI”, Pirkėjui pateikiamas pasirinkimas prekę įsigyti užsiregistravus Internetinėje parduotuvėje arba neužsiregistravus. Jeigu Pirkėjas jau yra užsiregistravęs Internetinėje parduotuvėje, jam reikia atlikti prisijungimo prie Internetinės parduotuvės procedūrą. Jeigu Pirkėjas pageidauja įsigyti prekes neužsiregistravęs, Pirkėjui reikia pateikti asmens duomenis būtinus atlikti užsakymą.
   • Pirkėjas, užsisakęs prekes, turi pasirinkti prekių pristatymo būdą, jeigu reikia nurodyti adresą, kuriuo turi būti pristatytos prekės ir pasirinkti apmokėjimo už prekes bei pristatymą būdą. Taip pat, Pirkėjas gali pateikti savo pastabas, tarp jų, ar jam bus reikalinga sąskaita-faktūra. Po prekių užsakymo formos užpildymo ir patvirtinimo, elektroniniu paštu Pirkėjui išsiunčiamas patvirtinimo laiškas su visa reikalinga apmokėjimui informacija ir unikaliu užsakymo identifikavimo numeriu. Šį patvirtinimą Pirkėjas privalo išsaugoti, nes tai yra Pirkėjo pateikto užsakymo įrodymas.
   • Už pasirinktas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:
    • mokėjimų platforma „Paysera“;
    • elektronine bankininkyste;
    • mokėjimo kortelėmis;
    • grynais pinigais atsiimant prekę Pardavėjo parduotuvėje;
    • grynais pinigais arba mokėjimo kortele jų pristatymo metu.
   • Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymą už prekes grynaisiais pinigais jų pristatymo metu, turi turėti tikslią pinigų sumą, tačiau prekes pristatantis kurjeris gali duoti grąžą.
   • Pardavėjui, iš jo pasirinkto mokėjimų sistemos operatoriaus gavus Pirkėjo mokėjimo už prekes bei už jų pristatymą patvirtinimą, pradedamas vykdyti užsakymas ir skaičiuojamas prekių pristatymo terminas. Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes grynaisiais pinigais jų pristatymo metu, Pirkėjo užsakymas pradedamas vykdyti ir pradedamas skaičiuoti pristatymo terminas nedelsiant, Pardavėjui apie tai patvirtinant Pirkėjui nurodytu elektroniniu paštu.
   • Patvirtinus gautą apmokėjimą, informacija apie tai atsiranda užsakymo lange Internetinėje parduotuvėje. Pirkėjas, prisijungęs prie savo užsakymo, mato kad užsakymas vykdomas ir pradėta užsakytų prekių išsiuntimo Pirkėjui procedūra. Apie užsakymo išsiuntimą Pirkėjas informuojamas elektroniniu paštu.
   • Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą už prekes jų užsakymo metu, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo užsakymo pateikimo momento.
   • Pirkėjas įsipareigoja atlyginti visas išlaidas, visus ir bet kokius Pardavėjo nuostolius, susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu, kuriuos patirs Pardavėjas dėl to, jog Pirkėjas pasirinkęs atsiskaitymo už prekes būdą – apmokėjimą grynais pinigais arba mokėjimo kortele prekių pristatymo metu, nesumokėjo kurjeriui už prekes, įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis prekių pristatymui ir jų grąžinimui.
   • PVM sąskaitą-faktūrą Pardavėjas išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo registracijos anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienaspo prekių pristatymo.
  1. Prekių pristatymas
   • Prekių pristatymo paslaugai yra taikomas mokestis, nurodytas Internetinėje parduotuvėje, atsižvelgiant į pristatymo būdą, išskyrus, kai yra pasirenkamas prekių atsiemimas Pardavėjo parduotuvėje.
   • Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
   • Pirkėjas, užsakydamas prekes, priklausomai nuo pasirinkto prekių pristatymo (atsiėmimo) būdo, privalo paraiškoje nurodyti:
    • Prekių pristatymo vietą ir laiką, kai Pirkėjas pageidauja, kad prekės būtų pristatomos per kurjerių tarnybą;
    • pasirinktą pašto paslaugų teikėjo skyrių arba terminalą, į kurį Pirkėjo pageidavimu bus pristatyta prekė. Siunčiant prekes šiuo būdu, būtina laikytis šių siuntų savitarnos terminalų nurodomų reikalavimų. Prekėms neatitinkant siuntų savitarnos terminalų nurodytų reikalavimų, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju, prekių užsakymo paraiškoje Pirkėjo nurodytais duomenimis bei pasiūlo pasirinkti vieną iš kitų prekių pristatymo būdų. Pasirinkus kitą pristatymo būdą:
     • Pirkėjas per 3 (tris) kalendorines dienas privalo sumokėti Pardavėjui pristatymo kainų skirtumą, jeigu kitas pasirinktas būdas kainuoja daugiau. Šiuo atveju prekių užsakymas pradedamas vykdyti bei pristatymo terminas skaičiuojasi, kai yra gaunama trūkstama pinigų suma; arba
     • Pardavėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas gražinti kainų skirtumą į Pirkėjo nurodytą banko sąskaitą, jeigu pasirinktas kitas pristatymo būdas kainuoja pigiau.
    • Pageidavimą prekes atsiimti Pardavėjo parduotuvėje "STOCKHOUSE" adresu Verkių g. 31C, Vilnius, PC "Outlet Park".
   • Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti asmeniškai. Tuo atveju, kai jis asmeniškai prekių priimti negali, o prekės buvo pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ar kitų pristatymo neatitikimų.
   • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų, bet ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių, prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodytų prekių aprašymuose terminų arba Pirkėjo ir Pardavėjo aptarto prekių pristatymo termino. Esant nenumatytų aplinkybių, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus.
   • Jeigu prekės nepristatomos per minėtą laiką, Pardavėjas gali būti laikomas atsakingas tik tuo atveju, jeigu tai įvyko dėl jo tiesioginės kaltės. Už prekių nepristatymą dėl pasiuntinių paslaugas teikiančių asmenų kaltės, atsakomybę prieš Pirkėją tiesiogiai neša pasiuntinių paslaugas teikiantis asmuo.
   • Prekių pristatymo metu Pirkėjui prekė perduodama įteikiant sąskaitą – faktūrą (važtaraštį) ar kitą siuntos perdavimą – priėmimą žymintį dokumentą.
   • Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę, pristatytų prekių komplektiškumą (asortimentą). Pirkėjui nepatikrinus siuntos būklės, pristatytų prekių komplektiškumo ir (ar) šiame punkte nustatyta tvarka neužfiksavus duomenų apie siuntos pažeidimus, siunta yra laikoma pristatyta tinkama ir nepažeista.
   • Tais atvejais, kai prekių priėmimo metu Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamo prekių kiekio arba pateiktos prekės neatitinka jo užsakytų prekių ir tai nėra nurodyta sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, Pirkėjas privalo nedelsiant (prekių pristatymo metu) informuoti apie tai Pardavėją. Kai Pirkėjas nustato, kad pristatytos prekės yra netinkamos kokybės, jis nekokybiškų prekių nepriima ir turi jas grąžinti kurjeriui ar Pardavėjui, o prekių grąžinimo faktą bei priežastį pažymėti sąskaitoje-faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente (Pardavėjo egzemplioriuje).
  1. Prekių kokybės garantija ir tintamumo naudoti terminas
   • Visų Internetinės parduotuvės El. kataloge esančių prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Už informaciją apie prekių savybes (jos teisingumą) atsako prekių gamintojai ir (arba) importuotojai, o Pardavėjas yra atsakingas tik už tinkamą šios informacijos pateikimą (perdavimą) vartotojams, nebent įstatymai numatytų kitaip.
   • Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinės parduotuvės El. kataloge esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.
   • Pardavėjas arba prekės gamintojas suteikia daiktų kokybės garantiją, kurios davėjas, konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi prekės aprašyme, prekės garantiją patvirtinančiame dokumente.
   • Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
   • Jei Pirkėjas dėl prekių kokybės garantijos kreipiasi į Pardavėją, šis kiekvienu konkrečiu atveju nukreipia Pirkėją į už prekės kokybės garantiją atsakingą asmenį ir suteikia kitą informaciją, reikalingą Pirkėjui tinkamai pasinaudoti prekei suteikiama kokybės garantija.
   • Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
  1. Sutarties atsisakymas. Prekių keitinas bei grąžinimas
   • Pirkėjas turi teisę atsisakyti Internetinėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas atsisakydamas sutarties turi Pardavėjui pateikti laisvos formos pranešimą, Pardarvėjo nustatytos formos prekių grąžinimo dokumentą, kuris Pirkėjo prašymu atsiunčiajamas Pirkėjui elektroniniu paštu, prekių įsigijimą patvirtinantį dokumentą bei prekės garantinį laikotarpį patvirtinantį dokumentą (jeigu jis buvo išduotas).
   • Teisę atsisakyti sutarties turi tik Pirkėjas, kuris pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nuostatas yra pripažįstamas kaip vartotojas.
   • Pateikęs raštišką pranešimą apie sutarties atsisakymą ir kitą Pardavėjo nurodytą informaciją, Pirkėjas privalo ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų grąžinti prekę Pardavėjui.
   • Pirkėjo grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės turi būti:
    • originalioje pakuotėje;
    • nesugadintos;
    • nepraradusios prekinės išvaizdos (išskyrus pakitimus, kurie yra neišvengiami norint apžiūrėti prekę);
    • tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gautos (būtina pateikti įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą (jei toks buvo išduotas), naudojimo instrukcijas ar kitus prekės priklausinius).
   • Jeigu prekės yra grąžinamos ne originalioje pakuotėje, sugadintos, praradusios prekinę išvaizdą, nėra pilnai sukomplektuotos ar buvo naudotos, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekių, jų nekeisti ir negrąžinti už prekes Pirkėjo sumokėtų pinigų.
   • Pirkėjas negali atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties bei grąžinti prekių, kai sutartis yra sudaryta dėl atvejų, kurie yra nurodyti Civiliniame kodekse, 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarime Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“ bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais.
   • Prekių siuntimo bei pristatymo išlaidas, Pirkėjui siunčiant prekes Pardavėjui grąžinti ar pakeisti apmoka Pirkėjas.
   • Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis 2001 m. birželio 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 697 patvirtintų „Mažmeninės prekybos taisyklių“, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
   • Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, turi grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Grąžindamas Pirkėjui visas sumokėtas sumas, Pardavėjas turi naudoti tokį pat mokėjimo būdą, kokį naudojo Pirkėjas mokėdamas Pardavėjui, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko dėl kitokio būdo ir jeigu Pirkėjas nepatiria jokių kitų papildomų išlaidų.
   • Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui.
   • Grąžinant ar keičiant kokybiškas ir Pirkėjo užsakymą atitinkančias prekes, Pirkėjui grąžinamas jo sumokėtas prekių pristatymo mokestis tik tuo atveju, jei grąžinamos visos tuo pačiu apsipirkimu Pirkėjo įsigytos prekės. Pristatymo mokestis grąžinamas kartu su kitomis už grąžinamas prekes Pardavėjo Pirkėjui mokamomis sumomis.
  1. Intelektinės nuosavybės apsauga
   • Visos teisės į Internetinę parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Internetinėje parduotuvėje esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.
   • Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Internetinėje parduotuvėje yra Pardavėjo nuosavybė arba Pardavėjas juos naudoja vadovaudamasis sutarčių ar kitų teisinę galę turinčių sandorių pagrindu, kurie yra sudaryti su teisėtais prekės ženklų savininkais (naudotojais), arba remiantis Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme nustatytais ženklo savininko teisių apribojimais.
  1. Pardavėjo atsakomybės ribojimas
   • Pirkėjas sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Pardavėjas nėra ir nebus atsakingas už Internetinės parduotuvės ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
   • Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, paslaugos teikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Pardavėjo pusės dėl to, jog Internetinė parduotuvė veiks ir paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Pirkėjui ar tretiesiems asmenims.
   • Pardavėjas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Pirkėjas naudodamasis Internetine parduotuve ir (ar) paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį turinį.
   • Pirkėjas supranta ir sutinka su tuo, jog Pardavėjas nebus atsakingu už bet kokiu būdu Pirkėją ar kitus trečiuosius asmenis pasiekiantį turinį, Pirkėjui naudojantis Internetine parduotuve ir (ar) paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas turinys ar tokio turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis paslaugomis.
   • Pirkėjas supranta ir sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Pardavėjas niekada ir dėl jokių priežasčių negali būti laikomas atsakinga už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Pirkėjo naudojimusi Internetine parduotuve ir (ar) paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Pirkėjui naudojantis Internetine parduotuve ir (ar) paslaugomis.
   • Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Pardavėjui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Pirkėjas naudojosi Internetinės parduotuve ir (ar) paslaugomis.
  1. Pirkėjo ir Pardavėjo apsikeitimas informacija
   • Pardavėjas visus reklaminius ir informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui registracijos proceso metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Pirkėjas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo naudojamas paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Pirkėjui siunčiama informacija laikoma gauta Pirkėjo praėjus 24 valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
   • Pardavėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Pirkėjui kopijos buvimas Pardavėjo serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.
   • Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia Internetinės parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytais kontaktiniais adresais.
  1. Baigiamosios nuostatos
   • Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
   • Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
   • Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
   • Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.